Ingeturnd geeft veel om je privacy. Ingeturnd verwerkt daarom uitsluitend gegevens die
nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat er zorgvuldig mee om.
Ingeturnd stelt je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Ingeturnd verwerkt persoonsgegevens die je zelf verstrekt voor het afhandelen van je
bestelling en als Ingeturnd hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor
de belastingaangifte. Indien niet de benodigde gegevens verstrekt worden kan de bestelling
niet afgehandeld worden.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die
Ingeturnd verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch.
– Bankrekeningnummer

Als je foto’s aan Ingeturnd verstrekt kunnen deze alleen gebruikt worden voor
promotiedoeleinden indien je hier toestemming voor geeft.

Voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruikt Ingeturnd de diensten van Strato. Strato
heeft geen toegang tot het postvak en al het e-mailverkeer wordt vertrouwelijk behandeld.
Op de website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten
werken.

Ingeturnd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die in de
bedrijfsadministratie (facturen, bankafschriften, correspondentie) worden opgeslagen
blijven de wettelijke verplichte bewaartermijn bewaard en worden daarna vernietigd.
Eventueel verstrekte persoonlijke maatgegevens worden geanonimiseerd opgeslagen om
het maatadvies in de toekomst nauwkeuriger te maken. De maatgegevens zijn niet te
herleiden naar personen.
Verstrekte foto’s worden verwijderd zodra ze niet meer voor promotiedoeleinden of het
afhandelen van bestellingen gebruikt worden of zodra de toestemming niet wordt gegeven
of wordt ingetrokken

Ingeturnd verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou (denk hierbij
bijvoorbeeld aan PostNL/DHL die je bestelling bezorgt) of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Ingeturnd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@ingeturnd.nl

Ingeturnd neemt niet beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ingeturnd) tussen zit.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Ingeturnd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ingeturnd van jou heeft in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ingeturnd.nl. Ingeturnd reageert
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ingeturnd wil je er tevens op
wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

en_GBEnglish